Focus

Focus
Doen wat we beloofd hebben en ruimte bieden voor extra keuzes die door inwoners worden gedragen. Daar staan we voor in de laatste Voorjaarsnota van deze raadsperiode. We gaan vol energie door in 2018 met onze ambities voor Breda. We hebben een solide financiële uitgangspositie. De uitkomst van de kabinetsformatie is financieel een onzekere factor. Het is nog niet duidelijk welke keuzes een nieuw kabinet gaat maken. Voor belangrijke taken als bijvoorbeeld het onderwijsachterstanden beleid, de sociale werkvoorziening, bijstandsuitkeringen en veiligheid, kunnen we het financiële perspectief nog niet goed overzien. Uiteraard houden we daar rekening mee.

Breda is een stad waar we samen innoveren en experimenteren, een vitale en sociale stad, een stad die economisch in de lift zit en een sterke basis heeft van schoon, heel en veilig. We zien kansen voor investeringen. Maar wel op een verantwoorde manier. Zo zorgen we voor een blijvend financieel gezonde positie van onze stad en dorpen. Daarmee geven we een volgend college de ruimte om voort te bouwen op dit fundament. Of om ons fundament te gebruiken voor nieuwe en andere keuzes.

Met het Verhaal van Breda hebben we de eigenheid en koers van de stad en de dorpen bepaald. Het inspireert en is de basis waarop we keuzes maken voor de toekomst van Breda. Breda is een gave plek om te wonen, werken, leren, recreëren en leven. We willen dat iedereen dat weet. We willen dat iedereen er van mee komt genieten. Het zou fantastisch zijn als steeds meer bedrijven, bezoekers, studenten en inwoners  naar Breda komen. Daarom vertalen en verbinden we het verhaal in 2018 verder aan alle initiatieven en plannen die we maken. En we ontwikkelen hiervoor meer concrete campagnes. Dit sterke en aansprekende profiel van Breda gaat ervoor zorgen dat we met elkaar nog trotser op onze stad en onze dorpen  worden. Dat we samen als inwoners Breda en haar mooie kwaliteiten nog meer gaan uitdragen. Want de beste ambassadeurs van Breda, dat zijn we als inwoners zelf!

We werken hieraan samen met onze partners. Met onze bedrijven en hun netwerken, de onderwijsinstellingen, het verenigingsleven en zorgorganisaties. Hoe komen we tot meer kwaliteit en groen in de stad, tot een stad in een park? Wat kan eenieder daar aan bijdragen? En hoe bouwen we voort op de weg die we in Breda met elkaar in gegaan zijn: onze ‘manier van doen’ is namelijk dat we vraagstukken altijd gezamenlijk oppakken! En tot slot hoe krijgen we onze internationale verbindingen nog beter op de kaart?
We werken een concreet plan van aanpak uit voor alle ambities in het Verhaal van Breda. We vragen de raad hiervoor separaat een financiële bijdrage. In deze Voorjaarsnota zetten we hiervoor al concrete  stappen. Zo investeren we nog meer in groene gebiedsontwikkelingen. We zetten onze lobbykracht vol in op onze bereikbaarheid en verbindingen. En we zetten onze manier van werken, onze sociale en bestuurlijke innovatie centraal in alles wat we doen.

De ontwikkelingen in de wereld gaan sneller dan de reikwijdte van ons Bestuursakkoord. Klimaatverandering neemt een vlucht, de economische crisis lijkt bedwongen maar de instabiliteit in de wereld groeit. Veel mensen hebben zorgen over de samenleving, over groeiende tegenstellingen, over wereldwijde terreurdreigingen. Daar hebben we oog voor vanuit een positieve grondhouding. We vertrouwen op de kracht en mentaliteit van de stad en de dorpen. Breda zit niet stil. Er ontstaan prachtige initiatieven van inwoners, onderwijs, organisaties en bedrijven om samen in die veranderende wereld te zoeken naar de kwaliteit van leven, wonen en werken. We geven ruimte aan sociale en bestuurlijke innovatie en nemen dat in ons DNA op. De bereidheid om samen te werken is groot. We zorgen samen voor de mensen die het niet altijd zelf kunnen. We omarmen goede initiatieven die bijdragen aan dat vitale, economisch sterke en innovatieve Breda.
In deze Voorjaarsnota voor 2018 presenteren we de uitwerking van onze ambities uit het Bestuursakkoord en verzilveren we onze focuspunten met het Verhaal van Breda als rode draad: vanuit een sterke basis investeren we samen met onze partners in de stad en de dorpen, innoveren we op alle fronten en kijken we verder naar buiten. Daarbij versterken we de onderlinge samenhang en vitaliteit in Breda.

We gaan met volle kracht vooruit!