Weerstandsvermogen en risico's

De omvang van de algemene reserves groeit de komende periode. De algemene reserves nemen met bijna € 23 miljoen toe met name als gevolg van hogere rentetoevoeging. Het verloop van de algemene reserve toont het volgende beeld.

(bedragen x € 1,0 miljoen)

Stand algemene reserve per 1-1

84,2

86,4

94,0

101,6

Bij: rentetoevoeging (inclusief bespaarde rente)

1,3

4,0

4,1

4,3

Bij: totaal geraamde stortingen

3,7

3,7

3,6

3,5

Af: Totaal geraamde onttrekkingen

-2,8

-0,1

-0,1

0,0

Stand algemene reserve per 31-12

86,4

94,0

101,6

109,4

Naast de Algemene Reserve rekenen we ook de post onvoorzien en ons vermogen om bezuinigingen door te voeren tot de beschikbare weerstandscapaciteit. De post onvoorzien bedraagt jaarlijks € 1,5 miljoen. Het vermogen om te bezuinigen wordt pro memorie meegeteld.
De risicopositie is geactualiseerd en ligt op nagenoeg € 58,0 miljoen. Hierbij zijn de risico's sociaal domein van BUIG en de ATEAgroep inbegrepen.
Wanneer we nu de beschikbare en de benodigde capaciteit confronteren dan concluderen we dat er een weerstandsvermogen is van circa  50 miljoen. Daarmee zijn er ruime mogelijkheden zijn om de risico’s af te dekken vanuit de algemene reserve.