Ontwikkeling meerjarenbeeld

Het perspectief wijzigt door een aantal autonome ontwikkelingen. Daarbij moet worden gedacht aan de doorwerking van decembercirculaire, actualisering van de effecten van de wijzigingen in de rentetoerekening als gevolg van het BBV en effecten van CAO afspraken.  Verder zijn tussentijds enkele besluiten genomen welke van invloed zijn op het meerjarenperspectief. In het hierna te presenteren meerjarenperspectief introduceren we tevens voor het eerst het jaar 2021. Verder werken we een aantal keuzes uit.  
Inpassing van de actualisering van gegevens en de hiervoor genoemde ontwikkelingen leidt tot de volgende weergave van het meerjarenperspectief.

(bedragen x € 1 miljoen)

2018

2019

2020

2021

Saldo perspectief Begroting 2017

4,61

6,70

8,88

9,27

Autonome ontwikkelingen

Decembercirculaire 2016

0,21

0,22

0,23

0,23

Actualisering effecten rente BBV

-0,63

-0,73

-0,85

-0,88

Vrijval kapitaallasten (motie incidenteel afschrijven, structureel besparen)

0,80

0,74

0,56

0,56

Actualisering diverse onderwerpen (dividenden/aanpassing participatie, vervallen uitkering bodem in 2021, correctie gladheidsbestrijding en overdracht asbesttaken OMWB)

-0,55

-0,59

-1,55

-1,84

CAO effect

-0,90

-0,90

-0,90

-0,90

Besluitvorming t.l.v. meerjarenperspectief (Uitvoeringsplan participatie 2017-2018)

-0,27

-0,27

-0,27

-0,27

Saldo perspectief inclusief autonome ontwikkelingen

3,27

5,18

6,10

6,17

Inclusief de hiervoor geschetste ontwikkelingen blijft een structureel sluitend en solide meerjarenperspectief voorhanden.

Loon-/prijsontwikkeling
Afgelopen 24 maart heeft het CPB een actualisering van de economische vooruitzichten gepresenteerd in het Centraal Economisch Plan 2017. Er wordt een stabiele economische groei voorzien waarbij de werkloosheid daalt. De inflatie Loopt de komende jaren op. Voor 2017 wordt de inflatie ingeschat op 1,6%. In 2018 neemt deze toe naar 1,7%.  De opwaartse bijstelling van de loon-/prijsontwikkeling is nog niet meegenomen in het meerjarenperspectief. Dit zal in samenhang met de nog te ontvangen meicirculaire van het gemeentefonds plaatsvinden zodat in één keer het meerjarenperspectief voor deze ontwikkelingen aangepast kan worden.