Een sterke basis

Ambitie

Een innovatieve, vitale stad met een sterke economie, vraagt om een stevig fundament. Voor de stad en onze inwoners, voor onze financiën en voor onze ambtelijke organisatie. Dat betekent ‘schoon, heel en veilig’. We werken samen met de stad, de wijken, dorpen en de regio aan een mooier, beter en sterker Breda.

Schoon, heel en veilig is ook het doel van onze nieuwe verbindende aanpak rond toezicht en handhaving en fysiek en sociaal beheer in de wijken en dorpen. Onderhoud en beheer van de stad en haar dorpen, heeft onze permanente aandacht. We geven in deze Voorjaarsnota extra accenten aan de pleinen in wijken en dorpen en verlichting in de binnenstad.

Op het gebied van veiligheid is de aanpak van ondermijning urgent. Dat doen we samen met de grote Brabantse steden en politie en justitie. Het probleem van ondermijning vraagt om grote bestuurlijke alertheid omdat het de basis van het openbaar bestuur en de integriteit daarvan kan aantasten.

Stilstand is achteruitgang. Daarom blijven we volop in beweging om die vitale organisatie te zijn. Een organisatie die maatschappelijke issues steeds op maat en op eigentijdse manier  aanpakt en samen met anderen oplost. Dat vraagt om een wendbare gezonde begroting en competente verbindende medewerkers. Een passende moderne huisvesting en faciliteiten die ontmoeting bevorderen zijn daarbij van groot belang.

In dit hoofdstuk gaan we dieper in op schoon, heel en veilig in de wijken, veiligheid en ondermijning, toezicht en handhaving ook op het gebied van evenementen, kwaliteit van pleinen in wijken en dorpen en de ontwikkeling van de gemeentelijke organisatie.

Wat gaan we doen

Schoon heel en veilig in de wijk
Heel veel mensen zijn actief in de wijken zowel op sociaal, fysiek en economisch terrein als op het gebied van veiligheid: wijkbeheerders, stadsmariniers, Bijzonder Opsporings Ambtenaren (BOA’s), buurtpreventieteams, politie en bewoners. We willen al deze ogen en oren in de wijk benutten. We smeden de juiste allianties en leveren maatwerk op de problemen. We benaderen deze niet meer vanuit alleen het oogpunt van veiligheid of van beheer, maar kijken samen welke oplossing met inzet van welke mensen nodig is voor de wijk. Zo verbeteren we de leefbaarheid en de sociale samenhang. We versterken de ondersteuning in wijkplatforms, bedrijventerreinen, wijkplannen, wijkprocessen en wijkactiviteiten. Zo komen de wijken in hun kracht en kunnen we optimaal de dialoog aangaan. Het wijkgericht werken zetten we zowel in het fysiek, sociaal als economisch domein in. Zo krijgt het gebied centrum/Belcrum  een sociaal wijkbeheerder, net als andere gebieden in Breda.

Veiligheid voorop en geen ruimte voor ondermijning

Ondermijning is, met name in Brabant, een groot probleem. Zonder aanpak kruipt ondermijning in de haarvaten van de samenleving. Criminelen die eerst ondergronds opereerden, infiltreren steeds meer in de bovenwereld. Ze kopen producten of nemen diensten af bij gewone bedrijven voor hun drugsactiviteiten. Ze wassen hun winsten wit via winkels en kleine ondernemers. Of ze nemen zelfs deel aan het openbaar bestuur. De opgave die we hebben om ondermijning tegen te gaan is groter dan we tot nu toe dachten. In 2016 is geïnvesteerd in de Taskforce Brabant. Voor 2017, 2018 en 2019 hebben we capaciteit geleverd aan de Taskforce. Samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) zijn we een pilot gestart voor de opzet van een Veiligheid Informatie Knooppunt (VIK). Met de 5 grote Brabantse steden (B5) werken we samen om de informatiepositie te versterken. We bouwen de komende jaren verder aan dit informatieknooppunt en de daarbij behorende capaciteit voor analyse.

We zoeken daarnaast de samenwerking met 'maatschappelijke partners'. Ook banken, makelaars, bouwmarkten, autoverhuurbedrijven en vakantieparken moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Ze moeten zorgen dat ze niet gewild of ongewild activiteiten van criminelen faciliteren. We nemen hiervoor deel aan het Baronie Interventieteam. We zetten toezichthouders, medewerkers Bibob (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) en analisten in.
Naast de criminele ondermijning is er ook ondermijning van de rechtsstaat door  radicalisering. We nemen de regie door de stadsmarinier zorg en veiligheid aanspreekpunt hiervoor te maken. In veiligheid en ondermijning werken we samen in het district Breda, in regionaal en in landelijk verband. Ook vragen zaken als de toename van verwarde personen extra inzet en capaciteit. Zowel de criminele ondermijning als de ondermijning van de rechtstaat zijn beide relatief nieuwe beleidsvelden. We formuleren beleid voor strategie en uitvoering om beide thema’s gericht aan te pakken, te monitoren en doorlopend bij te stellen.

Eind 2016 zijn we gestart met een nieuwe structuur voor de keten Veiligheid, Vergunningen, Toezicht en Handhaving. Dit om ondermijning, radicalisering, veelvoorkomende criminaliteit, verwarde personen en toezicht en handhaving in de wijken slagvaardig aan te pakken. In 2017 versterken we die keten en maken taken, rollen, verantwoordelijkheden en capaciteit helder. Er komen meer BOA’s, ze zijn beter bereikbaar en op meerdere tijden inzetbaar. Zij zijn immers de ogen en oren van de gemeentelijke veiligheidsketen. Zo sluiten we aan bij de dynamiek van de omvang en ambitie van Breda.

In de B5 bundelen we de krachten op het gebied van veiligheid. We werken intensiever samen met partners als politie, Omgevingsdienst West-Brabant (OMWB), Samen Sterk In Brabant (SSIB), Staatsbosbeheer en Buurtpreventie. Daarnaast voeren we projecten als Asbestvrije daken 2024, Inventarisatie recreatieterreinen en ’Duurzame en Groene Rith’ uit.

We benutten alle instrumenten binnen de huidige wet- en regelgeving voor toezicht en handhaving. Het gaat bijvoorbeeld om het beleid rondom horeca, de aanpak van snorders en veiligheid in de openbare ruimte. We geven partijen een grote mate van vertrouwen. Maar als ze over de schreef gaan, volgen er sancties (High Trust, High Penalty). Op deze manier bereiden we ons ook voor op de nieuwe Omgevingswet.

Een voorbeeld hiervan is het evenementenbeleid. In 2017 stellen we het nieuwe evenementenbeleid vast. We geven daarin een extra impuls aan de professionalisering van evenementen. We zien er op toe dat organisatoren in goed overleg met de omgeving, veiligheid meenemen. Ze maken veiligheidsplannen, nemen maatregelen om overlast te voorkomen en zijn aanspreekbaar voor, tijdens en na het evenement voor alle betrokkenen. We verleggen het toezicht meer naar de voorkant van het evenement. De impuls zit in een andere kwaliteit van toezicht en handhaving: organisatoren leren hoe zij professioneler kunnen worden in hun rol en verantwoordelijkheid, ook  in communicatie met bewoners. Daar waar het moet, treden we handhavend op en hebben hier ook capaciteit voor.

Kwaliteit in de openbare ruimte in wijken en dorpen
We pakken een aantal pleinen in de wijken en dorpen aan. Pleinen zijn een belangrijke plek van ontmoeting, spelen en groen in een wijk of dorp. Sommige pleinen kampen met leegstand, verloedering en slechte kwaliteit. Samen met inwoners en ondernemers bepalen we hoe we de pleinen gaan (her)inrichten. Dat doen we in ieder geval op een klimaatadaptatieve manier. Dat betekent dat het plein bestand is tegen grote hitte maar ook tegen wateroverlast: dus met veel groen en niet te veel stenen. Het gaat concreet om De Markt in Prinsenbeek, het Willem Alexanderplein in Teteringen, het Nelson Mandelaplein in Tuinzigt en het Nolensplein in Heuvel.

NAC Breda
We ontwikkelen momenteel scenario’s voor een toekomstbestendige relatie met NAC Breda. De raad heeft hiervoor criteria vastgesteld. We verkennen deze scenario’s met markpartijen en stakeholders. Dit  proces leidt tot een voorkeursscenario dat we in juli 2017 aan de gemeenteraad voorleggen.

De gemeentelijke organisatie in beweging
We werken opgave gestuurd. Dat betekent dat we denken en handelen vanuit de maatschappelijke behoeften, dwars door afdelingen en beleidsvelden heen. Samen met partners in stad en regio pakken we die opgaven aan. Dat betekent ook dat medewerkers flexibeler en integraler gaan werken. Er is meer ruimte voor nieuwe uitdagingen en projecten voor medewerkers. We gaan meer projectmatig werken en we maken de organisatie toekomstbestendig. Medewerkers moeten elkaar beter kunnen ontmoeten. Daarom gaan we de huisvesting van het Stadskantoor en het Stadserf moderniseren. De huisvesting moet toekomstbestendig zijn en toegerust op de nieuwe werkwijze. De huisvesting is ook een visitekaartje van wat we als gemeente willen zijn. Na de zomer is het plan van aanpak gereed. We leggen daarin verschillende scenario’s en voorstellen voor uitvoering neer. In 2018 gaan we in ieder geval functionele aanpassingen doen in de stadshal.

Breda is een open en transparante gemeente. Maar wel op een veilige en verantwoorde manier waarbij de privacy van inwoners geborgd is. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en het recente rekenkamerrapport naar Informatieveiligheid vragen extra aandacht voor dit thema. Bij de omgang met persoonsgegevens hebben we als gemeente een grote verantwoordelijkheid. Het privacyvraagstuk wordt steeds complexer. Dit komt onder meer doordat gemeenten steeds meer taken van het Rijk krijgen. Ook wisselen we gegevens uit met (keten)partners, gebruiken we big- en open data voor onze dienstverlening. De privacywetgeving verandert. Privacy is niet langer een onderwerp voor juristen: privacy raakt de hele gemeentelijke organisatie. Daarom stellen we een Chief Information Officer aan. De gemeenteraad heeft dit aanbevolen tijdens de bespreking van het rekenkamerrapport Informatieveiligheid in 2016.

De technologische en digitale ontwikkelingen als open data, big data en blockchain gaan snel en zijn haast niet bij te houden. Daar is kwaliteit en ontwikkelkracht voor nodig. De Chief Information Officer bewaakt en zorgt voor het bewustzijn van informatiebeveiliging. We zetten in op projecten die de kwaliteit van de beveiliging op langere termijn handhaven en waar nodig verbeteren. In vernieuwende bedrijven is er geen aparte innovatieafdeling: iedereen is daar verantwoordelijk voor vernieuwing, van de kantinemedewerker tot en met de directeur. Zo moet het ook in onze organisatie gaan. Digitaal is van ons allemaal. Iedereen is verantwoordelijk voor digitale vaardigheden met een aantal aanjagers.