Investeringsplan

We blijven investeren in onze stad. Ten opzichte van de begroting zijn eerdere geplande investeringen geactualiseerd. Het gaat dan vooral om investeringen op grond van de Structuurvisie 2030 in onze (bestaande) infrastructuur, openbare ruimte en ecologie.  Bovenop de Structuurvisie 2030 leggen we extra accenten. In relatie met Visie Sport en Bewegen reserveren we nu ruimte voor de Topsporthal[1]. Voorlopig schatten we de benodigde middelen op € 7,5 mln. voor de totstandkoming van dit nieuwe icoon voor Breda. In het kader van verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed investeren we ook in boerderij Wolfslaar. Aldaar zijn we ook voornemens om een (kinder)windmolen te plaatsen als uiting van verduurzaming en voor educatieve doeleinden. Voorts investeren we onder andere in slimme mobiliteit, investeren we extra in het stedelijk hoofdwegennet en dragen we bij aan het Generaal Maczek Memorial. In samenspraak met de wijken willen we ook extra investeren in diverse pleinen in onze Stad. Dat kan gaan om modernisering of verbeteringen in de mobiliteit en bruikbaarheid. Nadere voorstellen hiertoe zullen nog worden uitgewerkt.  De realisatie van het doortrekken van de Nieuwe Mark starten we in 2017 met het uitwerken van het ontwerp en de voorbereidende werkzaamheden. Met de grondeigenaren in het gebied maken we afspraken over realisatie van het gedeelte over het terrein van Seelig Noord. 

Voor wat betreft de gebiedsontwikkeling (stedelijke ontwikkeling) zetten we in op Achter de lange stallen, Gasthuisvelden, de Nieuwe Mark en het Havenkwartier/Zoete Delta. Bij de realisatie van deze investeringen zijn cofinanciering en samenwerking met derden het uitgangspunt.

[1] Zoals aangenomen in de raadsvergadering van 6 april 2017.