Stand van zaken moties

Stand van zaken moties Voorjaarsnota 2016 en Begroting 2017
In onderstaande overzichten wordt de stand van zaken geschetst van de moties die zijn aangenomen bij de Voorjaarsnota 2016 en Begroting 2017.

 1. Moties verwerkt in Voorjaarsnota 2017

Moties

Korte toelichting motie

Waar verwerkt?

Actieplan Rondwegen

De motie vraagt om een actieplan waarin een aantal verbeteringen aan zowel de Noordelijke als de Zuidelijke rondweg uit de Structuurvisie 2030 naar voren worden gehaald.

Motie is deels verwerkt in voorjaarsnota.

Smart Mobility

Het college wordt verzocht actie te ondernemen om Breda als pilotstad voor smart mobility experimenten neer te zetten en bedrijven, kennisinstellingen en andere overheden uit te nodigen om hun ideeën of uitvindingen in Breda te laten proefdraaien.

Motie is verwerkt in voorjaarsnota.

Topsporthal

Samen met de verschillende partners op het gebied van sport minimaal twee scenario's uit te werken voor een topsporthal waarbij de verschillende overwegingen uitgewerkt worden. Deze scenario’s in 2017 bij de bespreking van de sportvisie aan de gemeenteraad aan te bieden.

De raad heeft in maart jl. kennis genomen van de Quick scan realisatiemogelijkheden voor een topsportcentrum in Breda en in dat verband het college op 6 april jl. bij de vaststelling van de Sportnota de opdracht gegeven om samen met ROC West-Brabant een haalbaarheidsonderzoek te doen naar de mogelijkheden tot samenwerking voor de ontwikkeling en gebruik van een topsportcentrum in Breda.
Motie is tevens verwerkt in voorjaarsnota.

Duurzaam verlichte binnenstad met sfeer

De motie roept op om als eerste stap in het ontwikkelen van een duurzame binnenstad een duurzaam, slim lichtplan te maken voor openbare verlichting, waardoor die energiezuinig wordt en kan bijdragen aan een geweldige sfeer. En om dit plan uiterlijk eind maart 2017 aan de raad te presenteren.

Motie is verwerkt in voorjaarsnota.  

Slimme mobiliteit data als onderlegger van een slim mobiliteitsvisie

Gevraagd wordt om mobiliteitsdata open te stellen aan creatieve ondernemers, hightech ondernemers en kennisinstellingen en in overleg met hen het inwinnen van mobiliteitsgegevens uit te breiden.
Om opdracht te geven aan deze ondernemers en kennisinstellingen om met slimme mobiliteitsoplossingen tot verbeteringen te komen van de circulatie en leefbaarheid in Breda.
Aan de hand van de ingewonnen data en suggesties tot een integraal mobiliteitsvisie (herijking MAB) te komen.

Motie is verwerkt in voorjaarsnota.  
Zie motie over smart mobilty.

Aanlichten alle bruggen over de singels

Verzocht wordt om meer bruggen over singels met led-verlichting aan te lichten. Dit onderdeel te laten zijn van het bestaande illuminatieplan.

Motie is verwerkt in voorjaarsnota.  
Zie motie over sfeervol verlichte binnenstad.

 1. Afgedane moties Voorjaarsnota 2016
 • De Bredase Evenementenmarinier
 • Social Return on Investment, een kans voor Breda
 • Verkennen bijdrage ondernemers aan ATEA
 • Houdbare huishoudelijke hulp
 • Tijdig tijdelijke woningen
 • Breda is van iedereen, ook digitaal toegankelijk
 • Water terug in de stad
 • Triple A
 1. Openstaande moties Voorjaarsnota 2016

Moties Voorjaarsnota 2016

Korte toelichting motie

Stand van zaken

Rol de Uitvindfabriek verder uit

De motie vraagt om samenwerking van de Uitvindfabriek met bedrijfsleven en andere partners in de stad en regio. Verder wordt gevraagd om slimme verbindingen met andere technische ontwikkel projecten in de stad.

We zijn nauw verbonden aan de Uitvindfabriek. Het maakt onderdeel uit van de Onderwijsagenda Breda. Slimme arrangementen en samenwerkingen staan daar hoog op de agenda. Uitgangspunten van de motie zijn besproken en daar wordt vanuit de Uitvindfabriek op geacteerd. De opening van de Uitvindfabriek is in mei. De raad is in april 2017 geïnformeerd over stand van zaken techniek en door ontwikkeling Uitvindfabriek richting Voortgezet Onderwijs.

1000!

De motie roept op om binnen drie jaar te starten met de realisatie van 1000 sociale woningen.

De woningbouwbehoefte in Breda voor de middellange termijn is onderzocht door Rigo. De onderzoeksgegevens waren mede van belang voor de aanvulling op de woonvisie die dit najaar ter vaststelling aan de raad wordt aangeboden. Deze visie beschrijft de maatregelen die nodig worden bevonden voor de realisatie van de woonagenda.
Deze 1000 woningen worden meegenomen in de stedelijke programmering.
Voor het zomerreces wordt de raad in een raadsinformatiebijeenkomst geïnformeerd over de totale programmering, inclusief sociale woningen en studentenhuisvesting.

Sociale innovatie met creativiteit en lef

Aan het college is verzocht om naast de al bestaande activiteiten ook te blijven werken aan vernieuwing en zo sociale innovatie nog draagkrachtiger te maken. Om dit te bewerkstelligen wordt gevraagd een sociale innovatie ‘doetank’ te faciliteren waarin creatievelingen uit de stad en regio samenwerken aan experimenten rond sociale innovatie.

In de raadsbrief van 21 juli 2016 onderschrijft het college het belang van sociale innovatie en geeft het college aan de opdracht te hebben gegeven om te komen tot een innovatie-ecosysteem. Het college wil sociale innovatie bevorderen door de denk- en doetanken in de stad de uitdaging aan te laten gaan om de gezamenlijke maatschappelijke vragen uit te werken naar eigen creativiteit en lef.

Stopformulieren politie

In deze motie wordt gevraagd de ontwikkelingen van de opgestarte acties rondom ‘stopformulieren’ in Amsterdam, Utrecht en Den Haag op de voet te volgen. Tevens wordt gevraagd bij de gemeenten Amsterdam, Utrecht en Den Haag te informeren naar de opzet, wijze en vorm van de onlangs opgestarte acties rondom ‘stopformulieren’ en de raad te informeren over de uitkomsten hiervan.

Experimenten in het kader van het etnisch profileren in andere steden worden met aandacht gevolgd.
De raad is in juli 2016 met een raadsbrief geïnformeerd over de stand van zaken van deze motie. Op 16 februari 2017 heeft de voorzitter van de commissie Bestuur aangegeven een gesprek te initiëren over etnisch profileren.

 1. Afgedane moties Begroting 2017
 • Inzage hoogste eigen bijdrage Wmo
 • Verder werken aan toegankelijkheid
 1. Openstaande moties Begroting 2017

Moties Begroting 2017

Korte toelichting motie

Stand van zaken

Investeringen dorpsharten Prinsenbeek en Teteringen

De motie roept op om de plannen voor de verbeteringen van de dorpsharten in Prinsenbeek (de Markt) en Teteringen (Willem-Alexanderplein) verder uit te werken en aan de gemeenteraad voor te leggen.

Voor de aanpak van de openbare ruimte van de Markt in Prinsenbeek en het WA-plein in Teteringen zijn middelen gereserveerd. Op dit moment worden plannen gemaakt over de invulling hiervan.

Wat LED je

Het verzoek is te komen met een voorstel om de straatverlichting in heel Breda versneld te vervangen door LED verlichting. En om dit voorstel in het eerste kwartaal 2017 aan de gemeenteraad voor te leggen.

Bij vervangingsprojecten van de openbare verlichting op basis van technische levensduur is LED de standaard. Binnen vier jaar worden circa 8400 armaturen vervangen door LED armaturen.

Kinderwindmolens

Bij de uitvoering van het programma ‘Verduurzaming gemeentelijk vastgoed’ mogelijkheden te creëren die leiden tot realisatie van kleinschalige windturbines of andere vormen van duurzame energie-opwekking en deze proactief beschikbaar te stellen aan kinderen en hun ouders in de vorm van sociale- en financiële participatie. Hiervoor bij de voorjaarsnota 2017, dan wel bij de volgende tranche verduurzaming gemeentelijke gebouwen, voorstellen richting raad te sturen.

Onderzocht wordt of de realisatie deel kan uitmaken van de voorgenomen verbouwing van duurzaamheidsknooppunt Boerderij Wolfslaar.

Het Verhaal van Breda 2030

Medio 2017 wordt er een procesvoorstel aangeboden over de wijze waarop en in welke tijdspad de Structuurvisie 2030 wordt geactualiseerd naar een Omgevingsvisie.

De Structuurvisie wordt Omgevingsvisieproof gemaakt. Daar komt medio 2017 een procesvoorstel voor. Dit is verwerkt in de 7 sporen die zijn opgenomen in het uitrol van de Omgevingswet.

Incidenteel afschrijven, structureel besparen

Bij de voorjaarsnota met een voorstel komen om het gemeentelijk vastgoed vervroegd af te schrijven met als doel de kapitaallasten te drukken en dit ten goede te laten komen aan de exploitatie, en om met een dekkingsvoorstel te komen waarbij in ieder geval gekeken wordt naar het positieve resultaat op de verkoop van gemeentelijk vastgoed.

De afboeking van de activa wordt meegenomen bij de Jaarrekening 2016.

Kinderlintjes

Het verzoek is om een voorstel uit te werken voor het jaarlijks uitreiken van kinderlintjes en dit voor de voorjaarsnota ter bespreking aan de raad aan te bieden.

Verwerkt in het collegebesluit kindvriendelijke stad.
Dit besluit is ter kennisname gestuurd naar de commissie Maatschappij van 19 april 2017.

De wijk als de motor van preventie in het sociale domein.

In overleg met de ontwikkelgroep Zorg voor Elkaar Breda een samenhangende visie en plan van aanpak te ontwikkelen voor bewustwording, herkenning en toeleiding naar zorg van (ernstig) verwarde personen, dementerenden en eenzamen door inwoners plus vrijwilligers en personeel van (maatschappelijke) organisaties en (winkel)bedrijven.

In de raadsbrief van december 2017 is gemeld dat dit thema is meegenomen in het regionale plan van aanpak. Dit plan van aanpak richt zich op de 18 gemeenten in de regio. Daarnaast loopt via Zorg voor elkaar (sub-thematafel Veiligheid en weerbaarheid) ook een traject gericht op personen met verward gedrag.

Het regionale project wordt afgestemd en sluit aan op lokale acties.

Bereikbaarheid bedrijventerreinen

Te inventariseren op welke bedrijventerreinen bereikbaarheid een probleem is voor de invulling van vacatures en stageplaatsen en in overleg te gaan met de desbetreffende ondernemersverenigingen of individuele bedrijven om te kijken welke vormen van (alternatief) (collectief) vervoer mogelijk zijn.

Er is inmiddels een projectleider aangesteld voor coördinatie over alle onderwerpen die spelen op Hazeldonk, waaronder bereikbaarheid, de ruimtevraag en het meest urgente onderwerp de parkeerdruk op Hazeldonk en omgeving.
Daarnaast wordt een thematafel over aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt georganiseerd. Bereikbaarheid is daar een onderdeel van. Het platform BV Breda waar alle bedrijvenverenigingen in zijn verenigd en de gemeente zullen samen het thema vestigingsklimaat waaronder bereikbaarheid voor alle bedrijventerreinen in beeld brengen. Van de resultaten wordt de raad op de hoogte gebracht.

Graduate School. Logistiek toch….

Om naast het onderzoek naar de Graduate School ook de ontwikkelingen binnen het ROC, zoals met het opzetten van een Huis van de Logistiek te stimuleren en in te zetten op het bundelen van de krachten van de diverse onderwijsinstellingen en een instituut als Dinalog. Om bij de presentatie van de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek van de Graduate School in beeld te brengen hoe de stand van zaken is m.b.t. deze krachtenbundeling en welke vervolgstappen daarin aan de orde komen.

In mei is er een raadsinformatie bijeenkomst over dit onderwerp.

Speels Teteringen

Het college wordt opgedragen in de begroting voldoende budget vrij te maken voor de realisering van speelvoorzieningen voor kinderen van 0 tot 12 jaar in de Bouverijen.

Er is inmiddels overleg met bewoners en er wordt een plan op haalbaarheid getoetst. Verwachting is dat voor eind 2017 deze speelplek is gerealiseerd.

Het Werkelijke Stadsbestuur, aan de muur

Gevraagd wordt de portretten van alle raadsleden toe te voegen aan de portretten galerij in de openbare hal van het Stadskantoor.

In april zijn de fractievoorzitters door de burgemeester geïnformeerd over praktische noodzakelijkheden om te komen tot realisatie op korte termijn.

BuitenBeter Breda

De Buiten Beter app actief te promoten onder de Bredanaars, zoals dat eerder gebeurd is met de Afvalwijzer app en hetmeldpunthouhetsimpel@breda.nl. Een kosten-baten analyse te maken voor aansluiting van Breda op het zogenaamde BeterBuiten platform (waarmee de status van de meldingen direct aan melders kan worden teruggekoppeld) en de uitkomsten hiervan in het eerste kwartaal van 2017 aan de raad terugte koppelen.

We gaan de BuitenBeter app koppelen met het meldsysteem dat ervoor zorgt dat meldingen van overlast automatisch naar de juiste afdeling worden doorgestuurd. Het nieuwe systeem is medio 2017 gereed.

Stad = Stad, Gemeente = gemeente

Er zorg voor te dragen dat in alle stukken van de gemeente op zorgvuldige wijze de juiste termen worden gebruikt, dus ‘gemeente’ en/of ‘stad en dorpen’ als het gaat om de stad Breda en dorpen Bavel, Effen, het Ginneken, Princenhage, Prinsenbeek, Teteringen en Ulvenhout gezamenlijk.

Wij zijn alert op het gebruik van deze woorden en termen.