Keuzes

We maken af waaraan we zijn begonnen met de focus op innovatie, een sterke, vitale en sociale stad, een economische stad met een sterkte basis. In het voorgaande hebben we onze ambities voor 2018 en de vertaling daarvan in latere jaren daarna verwoord. Natuurlijk vraagt dit ook om financiële keuzes. Daarvoor geldt dat niet elke ambitie of impuls zich als vanzelf heeft vertaald in mutaties in het financiële beeld. Veel van de genoemde ambities maken wij mogelijk binnen de bestaande budgetten door prioritering. Alleen daar waar bestaande budgetten onvoldoende soelaas boden voor een gerichte en effectieve impuls, presenteren we deze voorjaarsnota daarvan de financiële consequenties.  

Keuzes meerjarenperspectief
En ja, economisch gaat het beter. Dat heeft zich ook vertaald naar ruimte in de begroting en voor investeringen. Tegelijk is de uitkomst van de kabinetsformatie financieel een onzekere factor. Het is op dit moment nog niet duidelijk hoe het Rijk middelen zal verdelen voor belangrijke taken als bijvoorbeeld het onderwijsachterstanden beleid, bijstandsuitkeringen en veiligheid, kunnen we het financiële perspectief nog niet helemaal overzien. We verwachten hierover meer helderheid te verkrijgen met de komst van nieuwe circulaires van het Rijk. Natuurlijk zal die informatie zijn verdere uitwerking krijgen in de begroting 2018. Om deze redenen van onzekerheid en om redenen van het bestendigen van een solide financiële basis, kiezen we daarom nu om de meerjarige financiële ruimte niet volledig in te zetten. En presenteren we een oplopend begrotingsoverschot.

 (Bedragen x ¡ miljoen)

2018

2019

2020

2021

Samenleving versterken

Speerpunt CultuurBreda

-0,40

Team Breda: Visie & Uitvoeringsprogramma Sport en Bewegen

-0,50

-0,50

-0,50

-0,50

Sociale werkvoorziening

-0,40

-0,60

-0,80

Economie versterken

Onderwijs: Taal, techniek en Internationaal Onderwijs

-0,50

-0,50

-0,40

-0,40

Internationalisering

-0,10

-0,10

-0,10

Banen in creativiteit en ambacht

-0,10

Binnenstad

-0,10

-0,10

-0,10

Nieuwe Omgevingswet

-0,20

-0,30

Basis op orde versterken

Functionaris gegevensbescherming

-0,10

-0,10

-0,10

-0,10

Exploitatielasten MFA Olympia en wijkcentrum Geeren-Noord

-0,07

-0,07

-0,07

-0,07

Ondermijning

-0,20

-0,30

-0,30

-0,30

Toezicht en Handhaving

-0,90

-1,10

-1,30

-1,30

Vergunningverlening

0,60

0,20

Facilitaire zaken

-0,15

-0,15

-0,15

-0,15

Indexering onderhoudsvoorziening

-0,15

-0,15

-0,15

-0,15

Innovatie versterken

Publieke innovatie, w.o. Breda Begroot

-0,40

-0,30

-0,20

-0,20

Saldo na keuzes

0,00

1,31

2,13

2,20

Doordat de post onvoorzien is gestegen van € 0,3 miljoen naar € 1,5 miljoen euro is de noodzaak verminderd om ook in de exploitatie een grote financiële ruimte beschikbaar te houden.

Ter versterking van de uitvoering van de woonagenda doen we een onttrekking uit de algemene reserve.

2018

2019

2020

2021

Mutaties Begroting 2017

4,2

7,6

7,6

7,8 

Versterking uitvoering woonagenda

-2,0

Saldo na keuzes

86,4

94,0

101,6

109,4

Het sociaal domein stelt ons voor een forse financiële opgave. Met name de bekostiging van de Sociale Werkvoorziening en de BUIG laten omvangrijke tekorten zien. Zowel de problematiek met betrekking tot de Sociale Werkvoorziening als de wet BUIG houden verband met nadeel dat Breda ondervindt als gevolg van de macro-verdeelsystematiek. Van Rijkswege wordt op macroniveau uitgegaan van een grotere uitstroom uit de regelingen dan in werkelijkheid het geval is. In beide gevallen gaat het om open einde regelingen, waardoor de mogelijkheden tot beïnvloeding beperkt zijn of slechts met een vertraging zijn te realiseren.
We zetten daarom in om zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen. Daartoe zal een actieplan worden uitgewerkt. Door gerichte acties en waar nodig door onorthodoxe maatregelen wordt ingezet op beperking van de instroom en vergroting van de uitstroom. Dit zal bijdragen aan verlaging van het tekort voor de wet BUIG. Het tekort op de Sociale Werkvoorziening is niet beïnvloedbaar. Immers instroom in de regeling SW is niet meer mogelijk, de huidige populatie aan SW-ers is feitelijk groter dan waarvoor rijksmiddelen wordt ontvangen en realisatie van de netto toegevoegde waarde (opbrengstwaarde door inzet van SW-ers) ruim op niveau. De SW-problematiek speelt landelijk en samen met de VNG, koepelorganisaties en andere gemeenten zullen we dan ook inzetten op een stevige lobby richting Den Haag. Het tekort op de Sociale Werkvoorziening vangen we in 2018 nog volledig op binnen het sociaal domein.  Vanaf 2019 verwerken we een deel van het tekort ten laste van het meerjarenperspectief.

Voor de opgave in het sociaal domein worden de reservemiddelen als volgt ingezet.

(bedragen x € 1 miljoen)

2018

2019

2020

2021

Keuzes VJN 2016 en Begroting 2017 (saldo)

-2,50

-0,50

-0,50

0,00

Basis op orde versterken

Preventie

-1,50

-1,40

-0,54

-0,40

Veilig thuis, Beschermd wonen en maatschappelijke opvang

-0,14

-0,09

-0,09

-0,09

Financieel meerjarenbeeld sociaal domein

Wet BUIG

-3,50

-3,00

-2,50

-2,00

Sociale Werkvoorziening

-4,35

Armoede

-0,50

-0,50

-0,50

-0,50

Jeugdhulp

2,96

2,96

2,96

2,96

Uitvoeringsorganisatie sociaal domein

-0,88

-0,88

-0,88

-0,88

Saldo na keuzes

7,05

3,64

1,59

0,68

Keuzes Investeringen
In de Voorjaarsnota 2016 hebben we gekozen voor een verruiming van de investeringscapaciteit. Zo werd in 2018 € 10,0 miljoen extra capaciteit gereserveerd om plannen te realiseren. En voor de jaren vanaf 2019 betrof de verruiming een bedrag van € 5,0 miljoen per jaarschijf. De reeds eerder plande investeringen zijn geactualiseerd naar de laatste inzichten. Voor de specifieke investeringen waartoe dit voorjaar is besloten, als ook de daarmee te bereiken doelen zij verwezen naar de beschrijving per programma.

Indicatieve bedragen 2018-2021. (Bedragen x € 1 miljoen).

2018

2019

2020

2021

Beschikbaar investeringsvolume

20,35

15,00

15,00

15,00

waarvan Fonds Stedelijke Ontwikkeling

2,25

Restant vorige jaarschijf

9,61

8,50

8,77

10,31

waarvan Fonds Stedelijke Ontwikkeling

9,82

5,92

-1,43

-4,18

Overgeheveld naar exploitatie (instandhoudingsinvesteringen)

-2,82

SV Infrastructuur

SV instandhouding bestaand netwerk

-1,00

-2,14

-2,91

-3,21

Schaalsprong OV; OV spoor en bus

-0,20

-0,20

-0,20

Snelfietsroute langs de Mark vanaf Singel tot NRW

-1,00

-2,00

Fietsroute via Markoevers vanaf NRW

-1,00

SV Openbare ruimte

SV openbare ruimte; herinrichtingen

-0,40

-0,70

-0,70

-0,70

SV openbare ruimte; klimaatadaptatie

-0,10

-0,19

-0,19

-0,19

SV Groen en water

Realisatie Ecologische verbindingszone's

-0,34

-0,13

-0,13

-0,13

Instandhouding biodiversiteit

-0,08

-0,08

-0,08

Ecologische zone BenedenMark

-0,20

-0,20

-0,20

Overige (buiten structuurvisie)

Uitvoering visie binnenstad

-0,10

Maatschappelijk vastgoed functionele aanpassingen

-0,30

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

-0,25

-0,25

-0,30

Flexibele organisatie (m.n. ICT-facilitering)

-1,00

Keuzes Voorjaarsnota 2016:

Kwaliteit buitenruimte

-0,50

Samenleving versterken

Topsporthal

-3,50

-4,00

Boerderij Wolfslaar i.c.m. kinderwindmolen

-0,60

Voorbereidingskrediet nieuwe stadsdepot

-0,40

Economie versterken

Slimme mobiliteit, (motie Smart mobility)

-0,20

Stedelijk hoofdwegennet (motie Actieplan rondwegen)

-3,10

Een Duurzame en Groene Rith

-0,90

Generaal Maczek Memorial (en Crossroads 2019)

-0,20

Oostflank/Gasthuyspoort (in het MIP)

-1,00

Basis op orde versterken

Pleinenplan (waarvan € 1 miljoen Markt Prinsenbeek)

-1,50

Masterplan verlichting (motie Aanlichten alle bruggen)

-0,60

Fonds Stedelijke Ontwikkeling

SV Gebiedsontwikkeling

Achter de Lange Stallen

-0,25

-0,25

-0,50

Gasthuysvelden: Fellenoordstraat (HOV)

-0,50

-0,50

-1,00

Markoevers (Zoete Delta)

-0,25

Actualisatie SV Gebiedsontwikkeling:

Gasthuisvelden/Nieuwe Mark

    Nieuwe Mark

-4,60

-14,50

    Gasthuisvelden voorbereiding/aansturing

-0,50

-0,50

-0,50

-1,00

    Gasthuisvelden openbare ruimte

-4,60

Havenkwartier/Zoete Delta

    Herinrichting Speelhuislaan West

-1,00

-1,00

    Klavers Jansen openbare ruimte

-0,20

    Info Centrum VB/placemaking

-0,10

    Havenkwartier voorbereiding/aansturing

-0,50

-0,50

-0,50

-1,00

Rendabele investeringen

Parkeerregulering Belcrum, Drie Hoefijzers en Linie

-0,50

-0,50

Dekking tarieven parkeren

0,50

0,50

Totaalsaldo

8,50

8,77

10,31

0,60